Politik om samfundsansvar (Corporate Responsibility) - CR

Ansvarlig virksomhedsadfærd / Corporate Responsibility (”CR” i det følgende: ”Corporate Re­sponsibi­lity”) indebærer at drive virksomhed på en måde, som efterlever værdier, viser respekt for mennesker, samfundet og miljøet, at imødekomme og i visse tilfælde gerne overstige de rets­lige og etiske forventninger, som interessenter og samfundet har til Norli Pension.

Ved at træffe beslutninger, som på en retfærdig måde balancerer kravene fra forskellige interes-senter, vil Norli Pension bidrage til langsigtet tryghed og tage ansvar for fælles udfordringer i samfundet. Norli Pensions interessenter, for så vidt angår Corporate Responsibility, omfatter kunder, medar­bejdere, samarbejdspartnere, leverandører, miljøet, samfundet og øvrige interessenter, som berøres af Norli Pensions virksomhed.

Norli Pension skal sikre, at selskabet har en konsekvent måde at forholde sig til, hvordan selskabet drives, hvilket ligeledes gør sig gældende for de værdier, som ligger til grund for beslutninger truffet i Norli Pension. Principperne beskriver ledel­sens forpligtelse i forhold til at drive selskabet på en ansvarlig måde i overens­stemmelse med selskabets værdier.

Herudover understøtter principperne forebyggelse og håndtering af Norli Pension omdømmerisiko.

Værdier

Hensyn til Norli Pensions værdigrundlag og til god etik i øvrigt skal være en naturlig del i Norli Pensions beslutningsproces.

Norli Pensions værdigrundlag
Norli Pension vil være en stabil partner i pensionsbranchen og skal skabe tryghed for de kunder, der har en pensionsordning i Norli Pension.

Anvendelse af værdigrundlaget
Norli Pensions værdigrundlag skal anvendes i alle dele af Norli Pensions virksomhed og skal fungere som fundament for, hvordan Norli Pension driver sin virksomhed og på anden vis behandler eller forholder sig til kunder, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og samfundet generelt.

Bekæmpelse af diskrimination
Norli Pension vil i ansættelsen af medarbejdere gå imod diskrimination på grund af etnisk tilhørs­for­hold, religion (eller an­den trosopfattelse), hudfarve, køn, alder, civilstatus, seksuali­tet eller handi­cap.

Forebyggelse af seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi
Norli Pension vil i det omfang, det er muligt, modvirke seksuel udnyttelse af børn samt børne­pornogra­fi. Norli Pensions medarbejdere skal, også når de er på tjenesterejse i udlandet, respek­tere dansk lovgivning i relation til seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi.

Risici

Norli Pension har vurderet de risici i relation til Norli Pensions forretningsaktiviteter, som potentielt indebærer en væsentlig negativ påvirkning af miljø, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse.

Norli Pension vurderer ud fra et relevans- og proportionalitetssynspunkt, at den potentielle risiko for negativ påvirkning af medarbejderforhold, respekt for mennerettigheder, antikorruption og bestikkelse er væsentlig.

Norli Pension har valgt at forebygge og håndtere disse risici som følger

 • Medarbejderforhold
  • Løbende fokus på personaleledelse, trivsel og medarbejdertilfredshed
 • Respekt for menneskerettigheder
  • Integreret i alle selskabets handlinger
 • Antikorruption og bestikkelse
  • Forebyggende indsats i form af stor fokus på intern kontrol gennem relevante styrende dokumenter på området.

Norli Pension vurderer ud fra et relevans- og proportionalitetssynspunkt, at risici vedrørende miljø og sociale forhold ikke pt. er så væsentlige, at selskabet har behov for særskilte retningslinjer for håndtering disse risici.

Styrende principper

Kunder
Norli Pensions evne til at administrere kundernes pensionsprodukter og services, som på bedste måde imødekommer de behov, som findes hos de forskellige kunder, er grundlaget for Norli Pensions værdi som virksomhed. Norli Pension har et ansvar for at leve op til den tillid, som kunderne viser.

Norli Pension skal:

 • Møde vores kunder på en måde, der af kunden opfattes som ordentlig
 • Give passende rådgivning med udgangspunkt i kundens behov
 • Sikre at vi giver kunderne tydelig information om, hvordan deres midler investeres
 • Gøre det enkelt for kunderne at give feedback samt lytte til og agere ud fra den
 • Være effektiv, grundig og omsorgsfuld i håndtering af eventuelle kundeklager.

Medarbejdere
For at tiltrække og fastholde medarbejdere vil Norli Pension skabe et miljø, hvor medarbejdere kan udvikles og kombinere deres fagkundskaber med kundefokus og engagement.

Norli Pension skal:

 • Rekruttere og belønne medarbejdere retfærdigt og efter fortjeneste
 • Fremme medarbejderens helbred og velbefindende i arbejdsmiljøet
 • Muliggøre en dialog med medarbejderne, lytte aktivt og opmuntre deres deltagelse i pro­blem­løsning
 • Investere i medarbejdernes udvikling og muliggøre karriereudvikling og personligt avance­ment, inklusive engagement i samfundsaktiviteter
 • Stå vagt om medarbejdernes rettigheder, inklusive men ikke begrænset til, foreningsfri­hed og kollektive overenskomstforhandlinger
 • Sætte pris på og opmuntre til mangfoldighed blandt medarbejderne, samtidig med at man behandler den enkelte person med værdighed og respekt
 • Se klager fra kunder som en vigtig kilde til indsigt og en mulighed for forbedring.

Leverandører og samarbejdspartnere
For Norli Pension gælder Corporate Responsibility også for outsourcingpartnere. Corporate Responsibility skal præge Norli Pensions relationer til leverandører og sam­arbejdspartnere samt selskabets indkøb.

Norli Pension skal, hvor det er passende, tilstræbe  

 • Langsigtede relationer med leverandører, og agere retfærdigt og ærligt i alle sager, som vedrører leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • Et Corporate Responsibility-perspektiv, når der træffes beslutning om indkøb af va­rer og ydelser
 • At samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere for at skabe bevidsthed om og bi­drage til, at disse reducerer deres egen miljøpåvirkning og øger deres samfundsengage­ment
 • Hensigtsmæssig styring af udbudsrunder for indkøb, herunder skelne mellem retten til at attestere omkostninger ved indkøb og retten til at udvælge leve­randører.

Det er vigtigt, at Norli Pensions udbudsrunder for indkøb afspejler etiske hensyn, leveringssik­ker­hed, fremtidige omkostninger, effektiviseringer, lokal lovgivning og er i overensstem­melse med Norli Pensions værdier samt Norli Pensions øvrige styrende dokumenter.

Samfund
Norli Pension skal:

 • Respektere de grundlæggende menneskerettigheder, som de beskrives i centrale konven­ti­o­ner om menneskerettigheder, f.eks. FN’s menneskerettighedskonvention, som Dan­mark har forpligtet sig til at efterleve
 • Følge principperne i FN-initiativet Global Compact og OECD’s principper for multi­na­ti­onale virksomheder
 • Overholde FN’s konvention om børns rettigheder.

Miljøet
Norli Pension vil medvirke til at mindske vores negative miljøpåvirkning. Norli Pension har en direkte miljøpåvirkning og en indirekte påvirkning, som opstår i forbindelse med indkøb af tjenester og produkter samt ved investeringsbeslutninger. Denne miljøpåvirkning vurderes at være begrænset ud fra et proportionalitetssynspunkt.

Investeringer

Norli Pension foretager ikke direkte kapitalinvesteringer.

Styring og etik

Norli Pension driver virksomhed og tilbyder tjenester, som karakteriseres af krav om tillid. Et godt om­dømme er derfor et af selskabets vigtigste aktiver. Derfor skal der opretholdes høje etiske stan­dar­der i hele virksomheden.

Norli Pension skal:

 • Sørge for, at virksomheden altid drives i overensstemmelse med gældende love samt øv­rige eksterne og interne regler. Norli Pension skal også sikre, at Norli Pensions etiske reg­ler og po­litik om ansattes egen handel opfyldes
 • Ikke yde direkte eller indirekte bidrag til politiske partier, organisationer eller privatperso­ner, som er politisk engagerede
 • Leve op til sine værdier
 • Gøre sit bedste for at imødekomme alle på en fair måde
 • Sikre, at medarbejdere og samarbejdspartnere ikke modtager bestikkelse
 • Ikke deltage i korruption
 • Undgå alle aktiviteter, som kan føre til en faktisk interessekonflikt, eller som opfattes som en sådan.

Bestikkelse

Bestikkelse er en fordel, som gives med henblik på væsentligt (på en upassende måde) at på­virke en person i udførelsen af hans/hendes opgaver. At give eller modtage bestikkelse er alvor­lige forbrydelser, som kan begås af en person med en betroet stilling, er arbejdsgiver eller udø­ver en opgave for Norli Pension. Det er strengt forbudt for Norli Pensions medarbejdere at give eller modtage bestikkelse.

I kontakten med kunder, leverandører eller samarbejdspartnere, må Norli Pension eller Norli Pen­sions med­ar­bej­dere ikke tilbyde eller modtage penge, goder eller gaver af væsent­lig vær­di eller af en værdi, som ville kunne udgøre bestikkelse eller på anden vis ville kun­ne tol­kes som et forsøg på væsentligt at påvirke den person, der modtager gaven / godet. Norli Pensions med­ar­bejdere skal registrere gaver, repræsentation og goder i over­ensstem­melse med særligt fastlagte retningslinjer herom.

Norli Pensions politik om forebyggelse af bestikkelse og korruption beskriver, hvordan Norli Pension identi­fice­rer og håndterer risici for bestikkelse og upassende påvirkning.

Whistleblowing
Whistleblowing er en benævnelse på rapportering af uregelmæssigheder, såsom (potentielle) lovovertrædel­ser og (potentielle) overtrædelser af interne regler og retningslinjer. Norli Pensions medarbejdere har mulighed for anonymt at rapportere handlinger eller situationer, som strider mod vores regler og retningslinjer. Forretningsgang for anmeldelse af uregelmæssigheder findes bl.a. i Norli Pensions politik om forebyggelse af bestikkelse og korruption.

 

Marts 2019

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.